Misshandel på Eklundavägen

misshandelett


Foto: Niklas Lindahl

                                                   Fakta från Wikipedia

1 Ringa misshandel som kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.

  • Mamma som agat 10-årig son genom att tilldela honom ett flertal slag på låren och i gumpen med ett köksredskap som tillhygge varav blåmärke och smärta uppstått, har dömts för ringa misshandel av Högsta domstolen i NJA 2003 s 537.
  • En man, som tilldelat en annan man ett knytnävsslag i ansiktet som orsakade ett tre cm långt sår och en svullnad kring såret, har dömts för ringa misshandel till 80 dagsböter enligt NJA 1996 s. 782.

2 Misshandel som kan ge fängelse i högst två år.

  • Föreståndare för sjukhusavdelning för psykiskt sjuka som förövat våld mot där intagna patienter har dömts för misshandel till två månaders fängelse enligt NJA 1984 s. 137.
  • Man som upprepade gånger misshandlat sin hustru har dömts till fängelse i två månader enligt NJA 1988 s. 156.

3 Grov misshandel som kan ge fängelse i lägst ett och högst tio år enligt 3 kap. 6 § brottsbalken.

Vid bedömningen av om misshandeln är grov, ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller i övrigt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

  • Man som grovt misshandlat 5-årig flicka har dömts till tre års fängelse enligt NJA 2000 s. 612.
  • En HIV-smittad kvinna, som haft upprepade oskyddade vaginala och orala samlag med flera män har frikänts från försök till grov misshandel men dömts för försök till framkallande av fara för annan till ett års fängelse och utvisning enligt NJA 1995 s. 448.
  • Officer som dömts för grov misshandel har på grund av att strafflindrande omständigheter ansetts föreligga enligt 29 kap 3 § brottsbalken dömts till åtta månaders fängelse enligt NJA 1990 s. 776.